Base de dades

El projecte MiMus s'estructura a l'entorn de la MiMus DB, una base de dades que organitza i sistematitza la informació continguda en un extens corpus de documents d'arxiu que informen sobre la vida poètica, corèutica i musical de les corts dels reis del Casal de Barcelona des de mitjan segle XIII fins a mitjan segle XV.

Gràcies a la digitalització del corpus documental i al tractament informàtic i l'emmagatzematge de dades d'aquest corpus, s'aconsegueix superar el model tradicional de presentació estàtica dels documents, com és habitual en els repertoris en paper de documents d'arxiu. La MiMus DB permet accedir als documents d'una manera transversal i centrar l'atenció en les categories contingudes i compartides per diversos documents. D'aquesta manera es pot obtenir informació rellevant sobre els llocs, les circumstàncies i el cost de l'entreteniment a la cort, sobre els professionals de l'entreteniment, el seu estatus social i professional, la seva especialització, els seus moviments, les seves relacions amb el poder i les xarxes de mecenatge i diplomàcia que sostenien la seva activitat.

El desenvolupament tècnic de la MiMus DB corre a càrrec del Centre de Llenguatge i Computació de la Universitat de Barcelona (CLiC) i de l'empresa de serveis digitals Moixó.