Publicacions

Publicacions preliminars

Stefano Maria Cingolani, "Joglars, ministrers i xantres a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV). Observacions i perspectives de recerca a propòsit d'un diplomatari en curs", a Cobles e lays, danses e bon saber. L'última cançó dels trobadors a Catalunya: llengua, forma i edició, ed. Anna Alberni i Simone Ventura, Roma: Viella - Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM-Medieval Cultures 6), 2016, p. 237-268.

Stefano Maria Cingolani, "Entretenimientos, placeres, fiestas y juegos en la corte de los reyes de Aragón en el siglo XIV", En la España Medieval, 39 (2016), p. 225-248. Accés a l'article.

Publicacions

Anna Alberni, "Ioculator seu mimus. Performing Music and Poetry in Medieval Iberia", Journal of Transcultural Medieval Studies, 5/2 (2018), p. 435-441. Accés a l'article.